Beatrix v. Raidenbuch, geb. Notthafft Beatrix v. Raidenbuch,
geb. Notthafft
(+ 1511)